วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.175-30 สายควนธง หมู่ที่ 4,5,12 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์รไส์ รสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร สำหรับโรงเรียนบ้านคลองขุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร สำหรับโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร สำหรับโรงเรียนวัดคงคาเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร สำหรับโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้านควนไม้แดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 มิิลลิลิตร สำหรับโรงเรียนบ้านนาเกิดผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง