วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มิ.ย. 2567
ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2567
ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับศููนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑ - ๕๗๐๘ นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านยวนไม้ขาว หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนนลาดยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-5708 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งหม้าย - นบเพิง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางจิตร กุมารจันทร์หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง