วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 5832 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๒ - ๐๔๑๒ นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2566
จ้างทำป้ายเหล็กและเสาเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อนำมาใช้ในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ในสนามกีฬาฟุตบอล อบต.หนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนนสายบ้านนางสุนิทรา สุวรรณแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กก 1454 นศ.และ หมายเลขทะเบียน ครษ 880 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง