วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) นม ยูเอชที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด 200 มิลลิลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ 054 -62-0006และ 054-62-0007 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ 054 - 62 -0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ 054-62-0007 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อใช้สำหรับงานตัดกิ่งไม้ ถากหญ้า และใช้ในงานตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2566
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.175 -47 สายหน้าวัดคงคาเจริญ - เขตตำบลควนกรด หมู่ที่ 2 บ้านจอด ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง