วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในสนามฟุตบอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำรวจ เพื่อใช้ในสนามกีฬาฟุตบอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง ทะเบียน คมข 315 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล ทะเบียน ๘๒ - ๑๕๙๗ นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2566
เช่าเหมาเช่ารถโดยสารไม่ประจำทาง (รถตู้) เพื่ออบรมและทัศนศึกษาดูงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อนำมาใช้ในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ 054 - 62 -0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ 054-62-0007 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 482-51-0029 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง