วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ส.ค. 2566
จ้างทำประตูสแตนเลสบานเลื่อน ณ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
ซื้อทางลาดยางขอบประตูพร้อมติดตั้ง สำหรับให้บริการคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
เช่าเหมาเช่ารถทัวร์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
เช่าเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดอาสาสมัครป้องแันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-0412 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง ทะเบียน ขษธ 656 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น หมายเลขครุภัณฑ์ 630 - 64 -0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง