วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ย. 2566
จ้างเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้อปุ๋ยชีวภาพและสารกำจัดศัตรูพืช โครงการแปลงสาธิตการทำการเกษตรปลอดภัย (กิจกรรมแปลงนาสาธิต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้อปุ๋ยหมัก โครงการแปลงสาธิตการทำการเกษตรปลอดภัย (กิจกรรมแปลงนาสาธิต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
จ้างทำประตูสแตนเลสบานเลื่อน ณ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
จ้างซ๋อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
จ้างไถ ๗ จาน ไถแปรพร้อมทำเทือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง