วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
จ้างซ๋อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง ๕๘๓๒ นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Kyocera โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุจราจรพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ รวม ๔๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ซ่อมแซมผิวจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง