วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ย. 2566
ซื้อเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-5708 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-0412 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างบุกเบิกถนนผิวจราจรหินคลุก สายทางเข้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศณีธรรมราช หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหงสฺ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-5708 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-0412 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-0412 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ซ่อมแซมผิวจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุจราจรพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ รวม ๔๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง