วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ต.ค. 2566
ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2566
ค่าอาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
26  ต.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-0412 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-5708 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ OKI รุ่น MC363 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกถ่ายเอกสาร) จำนวน 6 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2566
จ้างถ่ายเอกสารข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 พร้อมเข้าเล่มเคลือบปกพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ต.ค. 2566
เช่าเหมาเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและค่าจดทะเบียนโดเมนเนม จำนวน ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2566
เช่าเหมาเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและค่าจดทะเบียนโดเมนเนม จำนวน ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง