วันที่
ชื่อเรื่อง
2  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-5708 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-5708 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับโรงเรียนบ้านคลองขุด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับโรงเรียนบ้านนาเกิดผล ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับโรงเรียนวัดคงคาเจริญ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผบ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง