วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มิ.ย. 2567
จ้างจัดทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์การจัดทำประชาพิจารณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2567
จ้างเหมารถเคลื่อนที่ประชาสัมพันธ์ การจัดทำประชาพิจารณ์การแสดงความคิดเห็นการก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต.หนองหงส์ (แห่งใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2567
ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2567
ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับโรงเรียนบ้านคลองขุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2567
ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับโรงเรียนบ้านนาเกิดผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2567
ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2567
ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับโรงเรียนวัดคงคาเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2567
ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2567
ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง