วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-0412 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2566
จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างพัฒนาชุมชน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-5708 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-5708 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-0412 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถดูดสิ่งปฏิกูล ทะเบียน 82-1597 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง ทะเบียน ๓๑๕ นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว- ดำ Brother HL-1210W โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2566
จ้างถ่ายเอกสารแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 พร้อมเข้าเล่มอัดกาวเคลือบปก จำนวน 20 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2566
ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส สำหรับโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง