วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ธ.ค. 2566
จ้างจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการตามาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องเลื่อย จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สีสเปรย์สีแดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาเกิดผล หมู่ที่ 5 (ควนธง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
ซื้อเครื่องเชื่อม 2 ระบบ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2566
จ้างจัดทำฝาตะแกรงเหล็กบ่อพัก หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง