วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
จ้างเหมาเช่าเต็นท์ พร้อมติดตั้งและรื้อถอน เพื่อใช้ในงานวันเด็กประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
จ้างเหมาเช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง เพื่อใช้ในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
จ้างเหมาทำความสะอาดภาชนะ เพื่อใช้ในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
จ้างจัดทำป้ายไวนิลและป้ายโฟมบอร์ด เพื่อใช้ในงานวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุ จำนวน 16 รายการ เพื่อใช้ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) ยูเอชที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาเช่าเต็นท์โต๊ะเก้าอี้ พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อใช้ในโครงการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง