วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เหล็กบานทึบ แบบ 2 บาน จำนวน 6 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
ซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เหล็กบานทึบ แบบ 2 บาน จำนวน 6 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2567
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2567
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2567
ซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ และเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
จ้างเปลี่ยนยางรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน พ 1236 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 5832 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือให้กับประชาชนในชุมชน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง