วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.พ. 2567
ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2567
จ้างเหมาซ่อมระบบเครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มน้ำ ประตูน้ำเปิด - ปิดที่หอถัง ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านเกาะยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เหล็กบานทึบ แบบ 2 บาน จำนวน 6 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเกาะยูง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2567
ซื้อกระดานไวน์บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2567
จ้างเหมาปรับปรุงเดินสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองปากคู หมูที่ 3 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางจิตร กุมารจันทร์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
จ้างเหมารถทัวร์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง