วันที่
ชื่อเรื่อง
6  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนตานายผิน หมู่ที่ 10 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2567
จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2567
จ้างถ่ายเอกสาร โครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งขึงหนัง หมู่ที่ 13 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้และไม้ค้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดำ ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าโรงเรียนบ้านนาเกิดผล หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง