วันที่
ชื่อเรื่อง
15  มี.ค. 2567
จ้างเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑ - ๕๗๐๘ นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล ทะเบียน ๘๒ -๑๕๙๗ นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-5708 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-0412 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2567
จ้างสำรวจข้อมูลสัตว์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2567
ซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก จำนวน ๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2567
จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่ ชนิดกล้องถ่ายรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายสุรพล - บ้านนายประนอม หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหงสื อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง