วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561( โรงเรียนบ้านนาเกิดผล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (โรงเรียนบ้านคลองขุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
8  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2561
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82 - 0412 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ค. 2561
ซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ค. 2561
จ้างยกระดับคันคลองวังหีบ หมู่ที่ 6 บ้านเหนือ ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2561
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 482-54-0058 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง