วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ค. 2561
วัสดุสำนักงาน
25  พ.ค. 2561
จ้างวาวท่อขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค สาขาทุ่งสง สายหลังโรงพยาบาลทุ่งสง (ควนไม้แดง) หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2561
จ้างวางท่อขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค สาขาทุ่งสง สายหลังโรงเรียนบ้านนาเกิดผล หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (ศพด.บ้านนาป่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (ศพด. บ้านนาเกิดผล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561(ศพด.บ้านควนไม้แดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (โรงเรียนโสตศึกษานครศรีธรรมราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (โรงเรียนวัดคงคาเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (โรงเรียนราชประขานุเคราะห์ 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง