วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มิ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดยูเอชที ของโรงเรียนราชประนุเคราะห์ ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิด ยูเอชที ของโรงเรียนบ้านนาเกิดผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิด ยูเอชที ของโรงเรียนบ้านคลองขุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดยูเอชที ของโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญานุกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
จ้างถ่ายเอกสารร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2561
อาหารเสริม (นม)
18  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง