วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
ซื้อตู้เหล็ก 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านนางพัด หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางสายสามแยกยวนไม้ขาวถึงป้ายเกาะปริง หมู่ที่ 14 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2561
จ้างก่อสร้างที่รับน้ำพร้อมพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
จ้างติดตั้งที่รับน้ำพร้อมพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) รสจืด ขนาด 200 ซีซี ชนิด ยูเอชที ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดยูเอชที ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิด ยูเอชที ของโรงเรียนวัดคงคาเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง