วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ส.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 6 บ้านเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  ส.ค. 2561
จ้างปรับปรุงและซ่อมแซม ถนนสายวังหีบซอย 2 ถนน อบจ.คลองขี่เปล - คลองจัง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวังกุ้ง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลหนองหงสื อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
จ้างหนังสือคู่มือการฝึกอบรม โครงการลดและแยกขยะมูลฝอยในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมโครงการลดและแยกขยะมูลฝอยในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
ซื้อถังขยะล้อเลื่อน 120 ลิตร + ฝามีช่องทิ้งสีแดงพร้อมสกรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 6 บ้านเหนือ
1  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ กล้องถ่ายภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2561
จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง