วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ย. 2561
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด
6  ก.ย. 2561
ซื้อหัวฉีดดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑฺ์รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน พ-๑๒๓๖ นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน พ-๑๒๓๖ นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๒-๐๔๑๒ นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
จ้างเหมาเช่ารถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
ซื้อหมึกเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสายวังหีบ ซอย 2 - ถนน อบจ.คลองขี่เปล - คลองจัง หมู่ที่ 1 บ้ายนทุ่งน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งเลียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
ซื้อวัคซีนพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง