วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ย. 2561
ซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอลสำหรับงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
ซื้อครุภะณฑ์สำนักงาน (ตู้เอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
ซื้อหนังสือตามโครงการคลังความรู้ แหล่งเรียนรู้มีชีวิต รวมความคิด พัฒนาความเป็นอยู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 5832 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
ซื้อถ้วยรางวัล โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ นาเกิดคัพ ครั้งที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑,๕๐๐ โด๊ส พร้อมอุปกรณ์การฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุตามโครงการคลังความรู้ แหล่งเรียนรู้มีชีวิต รวมความคิด พัฒนาความเป็นอยู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
จ้างสำรวจข้อมูลสุนัขและแมว จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก สายหลังโรงพยาบาลทุ่งสง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง