วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก จำนวน 3 สาย หมู่ที่ 8 , หมู่ที่ 4,7 , หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2561
ซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล สำหรับงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2561
จ้างเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 10 บ้านโน๊ะ ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก 2 บาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
ซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.175-02 ถนนสายบ้านจอด - นาเกิดผล หมู่ที่ 1,5,6 บ้านจอด- บ้านนาเกิดผล ตำบลหนองหงส์
18  ก.ย. 2561
ซื้อผงหมึกถ่ายเอกสาร TK - ๔๗๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
วัสดุงานบ้านง่านครัว (ถาดหลุมสแตนเลส)
18  ก.ย. 2561
จ้างทำป้ายไวนิลและของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 7 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง