วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ต.ค. 2561
ซื้อเครื่อง Printer Multifunction โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2561
จ้างซ่อมเปลี่ยนเฟรมฝาฝืด พร้อมสปริง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2561
อาหารเสริม (นม)
5  ต.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.175-02 ถนนสายบ้านจอด - นาเกิดผล หมู่ที่ 1,5,6 บ้านจอด- บ้านนาเกิดผล ตำบลหนองหงส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  ต.ค. 2561
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน พ 1236 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ต.ค. 2561
ซ่อมสร้างผิวจราจจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ 175-02 ถนนสายบ้านจอด - นาเกิดผล หมู่ที่ 1,5,6 บ้านจอด - บ้านนาเกิดผล ตำบลหนองหงส์
2  ต.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๒-๐๔๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2561
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๒-๐๔๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จ้างยามรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
เช่าพื้นที่อินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง