วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2567
จ้างจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 482-58-0094 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2567
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-5708 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2567
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-5708 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศพด.บ้านนาเกิดผล จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางแก้ว อำลอย หมู่ที่ 14 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังหมู่บ้านสหมิตร - โรงประชุม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2567
จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขค 3692 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-5708 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2567
จ้างถ่ายเอกสารประกอบการทพประชาพิจารณ์ฯ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง