วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มิ.ย. 2565
จ้างเปลี่ยนหม้อแบตเตอรี่รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-0412 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับโรงเรียนบ้านคลองขุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับโรงเรียนบ้านนาเกิดผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาเช่ารถโดยสารไม่ประจำทาง (รถปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก จำนวน 8 สาย หมู่ที่ 3,12,14 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง