วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ต.ค. 2564
จ้างจัดทำป้ายไวนิลและคู่มือ เพื่อใช้ในโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2564
จ้างเหมาเช่าพร้อมติดตั้งเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เพื่อใช้ในโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ในวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
จ้างเหมาเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งหม้าย - เขต ต.ควนกรด หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเจริญ ทองกระจ่าง หมุ่ที่ 1 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเจริญ ทองกระจ่าง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหน้าโรงประชุม - เขตตำบลนาโพธิ์ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าโรงประชุม -เขตตำบลนาโพธิ์ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.175-22 สายยางหุน หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหงส์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 506 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่รวม 2,024 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก