วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2566
ซื้อชุดอุปกรณ์ควบคุมและป้องกันไฟป่า จำนวน 4 รายการ ตามโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
จ้างเหมาเช่ารถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2566
ซื้อหินคลุก จำนวน ๔๕ ลบ.ม. (ปริมาตรหลวม) เพื่อซ่อมแซมถนนสายข้างโรงน้ำแข็งและถนนสายบ้านผู้ใหญ่ชลธิชา พรหมดนตรี หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2566
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที เดือน มีนาคม 2566 และระหว่างปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2566
จ้างเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 13 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
ซื้อน้ำมันเครื่องปั๊มดูดสิ่งปฏิกูล รถทะเบียน 82-1597 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
จ้างเหมาเช่าเต็นท์พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ และภาชนะใส่อาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง