องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศ การตอบแบบวัดรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียในระบบ ITAS ประจำปี 2562

    รายละเอียดข่าว

                                ประกาศ การตอบแบบวัดรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียในระบบ ITAS ประจำปี 2562

                     ตามที่สำนักงาน ปปช.ได้กำหนดแนวทาง การประเมินและเครื่องมือการประเมินแล้วเสร็จพร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาการประเมิน ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562

                      เพื่อให้การประเมินเป็นไปตาม มติครม.และแนวทางการประเมินเครื่องมือ และกรอบระยะเวลาในการประเมินที่สำนักงาน ปปช.กำหนด จึงขอความร่วมมือมายังบุคลากร ในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะไม่น้อยกว่า 1 ปี ได้แก่                                                                                                             1.ผู้บริหาร ประกอบด้วย นายก/รองนายก/เลขานุการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์                                       2.สภาท้องถิ่น ประกอบด้วย ประธานสภา/รองประธานสภา/เลขานุการสภา/สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์                                                                                                                                                           3.ปลัด/รองปลัด/ผู้อำนวยการกองช่าง/ผู้อำนวยการกองคลัง/หัวหน้าสำนักปลัด/พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไป/ลูกจ้างประจำ ทุกท่าน

                     เข้าทำการตอบแบบประเมินวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (สำหรับแบบ IIT) ผ่านระบบ ITAS https://itas.nacc.go.th/go/iit/jh7c57  ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562   

                      กรณีผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ บุคคล นิติบุุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานรัฐอื่น ที่มารับบริการหรือติดต่อตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2561 - เมษายน 2562) ประกอบด้วย                                                                                                                                  - ผู้เสียภาษี                                                                                                                                                              - ผู้ขอการอนุมัติ/อนุญาตตามระเบียบหรือข้อบัญญัติ ผู้ขอรับสวัสดิการต่างๆ                                                          - บริษัทผู้เสนองานซื้อ/จ้าง บริษัทได้รับคัดเลือก โรงเรียนในสังกัด                                                                          - ผู้มารับบริการหรือติดต่อในเรื่องอื่นๆ 

                        เข้าทำการตอบแบบประเมินวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (สำหรับแบบ EIT) ผ่านระบบ ITAS https://itas.nacc.go.th/go/eit/jh7c57 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562                                                     

 

                                                                             ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ มา ณ โอกาส    เอกสารประกอบ ประกาศ การตอบแบบวัดรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียในระบบ ITAS ประจำปี 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 เม.ย. 2562